Staff
Based on "King of Thorn" by :
Yuji Iwahara
Directed by :
Kazuyoshi Katayama
Screenplay by :
Hiroshi Yamaguchi & Kazuyoshi Katayama
Character Design :
Hidenori Matsubara
Monster Design :
Kenji Ando
Mechanical Design :
Kimitoshi Yamane
Animation Art Director :
Naoyuki Onda
Animation Production :
SUNRISE Inc.
Cast
Kasumi Ishiki :
Kana Hanazawa
Marco Owen :
Toshiyuki Morikawa
Shizuku Ishiki :
Eri Sendai
Katherine Turner :
Sayaka Ohara
Timothy Laisenbach :
Akiko Yajima
Ron Portman :
Kenji Nomura
Peter Stevens :
Shinichiro Miki
Ivan Coral Vega :
Tsutomu Isobe
Alexandro Pecchino :
Kosei Hirota
Laura Owen :
Ayako Kawasumi
Alice :
Misaki Kuno
Walter :
Yoshinori Fujita